Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Tulua Salon. Ingeschreven bij de Kamer van koophandel Rotterdam onder nummer NL205674392.B.01 en biedt haar producten aan via de webshop www.tuluasalon.nl/shop. Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Tulua Salon is aanvaard.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koper’ wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan Tulua Salon opdracht verleent tot het leveren van beauty- en lifestyle producten.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen, via haar webshop uitgebracht door Tulua Salon, kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.

2.2 Tulua Salon geeft op haar website een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Tulua Salon daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten op de website binden Tulua Salon niet. Geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Voor aanbiedingen geldt een beperkte geldigheidsduur welke uitdrukkelijk worden vermeld.

2.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper via de website een bestelling heeft geplaatst en Tulua Salon deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een elektronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.

Artikel 3: Levering en verzending

3.1 De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk (streeftermijn binnen 4 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens Tulua Salon bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 30 dagen na ontbinding door Tulua Salon aan koper gerestitueerd.

3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Tulua Salon niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 4. Bedenktijd koper

4.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail en/of schriftelijk.

4.2 In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan Tulua Salon heeft kenbaar gemaakt.

4.3 Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.

Artikel 5. Prijzen, aanbiedingen en kortingscodes

5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.

5.2 Alle door Tulua Salon genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5.3 De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven en zijn voor rekening van koper.

5.4 Alle aanbiedingen van Tulua Salon zijn geldig zo lang de voorraad strekt. Tulua Salon heeft het recht zich te alle tijde terug te trekken met haar aanbiedingen. Aanbiedingen zijn niet te combineren met andere kortingsacties.

5.5 In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn de hiernavolgende kortingscodevoorwaarden van toepassing op het gebruik van kortingscodes die worden verstrekt en aangeboden door Tulua Salon voor gebruik in de webshop www.tuluasalon.nl/shop. Door gebruik te maken van deze kortingscodes gaat u akkoord met deze voorwaarden en dient u zich hier aan te houden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op kortingscodes (zowel elektronische kortingscodes als gedrukte coupons) die worden aangeboden door Tulua Salon.

5.5.1 Om een kortingscode te gebruiken dient u bij “bestellen” de code in te voeren in het invoerblok met het bijschrift “kortingscode”.

5.5.2 De kortingscode is, indien van toepassing, geldig volgens aangegeven termijn.

5.5.3 Kortingscodes uitgegeven door Tulua Salon zijn uitsluitend inwisselbaar bij aankopen van producten in de webshop www.tuluasalon.nl/shop.

5.5.4 Kortingscodes kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

5.5.5 Voor iedere kortingscode geldt dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.

5.5.6 Kortingscodes met een relatieve waarde zijn niet te gebruiken in combinatie met aanbiedingen of andere acties.

5.5.7 De kortingscodes zijn er in drie vormen: een procentuele korting, een gratis product of kwijtschelding van verzendkosten. Het is slechts toegestaan om één kortingscode per bestelling te gebruiken. Procentuele korting wordt berekend over de verkoopprijs van de gekochte producten, hierbij zijn verzendkosten uitgesloten.

5.5.8 Kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld. U kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingsactie geldt en die nader zijn omschreven in de uitleg waarin de code is opgenomen.

5.5.9 (Elektronische) kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van de email met de betreffende kortingscode.

5.5.10 In geval van fraude heeft Tulua Salon het recht af te zien van de te geven korting. Onder fraude valt ondermeer hacking, phising, spamming en brute forcing. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de kortingscodes wordt ontzegd.

5.5.11 Het is niet toegestaan kortingscodes op welke wijze dan ook door te verkopen zonder dat Tulua Salon hiervan op de hoogte is.

5.5.12 Tijdens de promotie actie worden de kortingscouponnen willekeurig door Tulua Salon verstrekt.

Artikel 6. Betaling

6.1 De door Tulua Salon te leveren artikelen dienen ten tijde van de bestelling door koper te worden betaald. Koper zal door Tulua Salon vooraf worden geïnformeerd over de mogelijke wijzen van betaling.

6.2 Tulua Salon is gerechtigd gehele vooruitbetaling van koper te verlangen.

6.3 Na het verstrijken van de onder 6.1 genoemde betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim en is hij of zij over de opeisbare vordering wettelijke handelsrente (professionele kopers) of de wettelijke rente (particulieren) verschuldigd.

6.4 In het onder 6.3 genoemde geval komen eventuele kosten van invordering (buitengerechtelijke kosten) voor rekening van koper. Deze kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 50,-.

Artikel 7. Reclames en klachten

7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Tulua Salon in behandeling zal worden genomen.

7.2 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 5 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk binnen 1 maand na aflevering door Tulua Salon.

7.3 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten ter zake verwerkt.

7.4 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Tulua Salon geleverde artikelen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Op de door Tulua Salon geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.

8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik dan wel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derden

9.1 Tulua Salon is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.

9.2 Tulua Salon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

9.3 Tulua Salon is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien Tulua Salon niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen tengevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.

10.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/ toeleveranciers, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door Tulua Salon geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Tulua Salon verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Tulua Salon te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Insolventie

Zowel Tulua Salon als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 13. Persoonsgegevens 

Op deze gegevens is de geldende privacy wetgeving van toepassing en een eventueel opgestelde privacy verklaring.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Tulua Salon gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Tulua Salon is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

14.2 Op alle overeenkomsten met Tulua Salon is Nederlands recht van toepassing.